TRT Haber Haberler

 
 T.C.
ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına kayıtlı 75 AZ 442 plakalı 2014 model Fiat Doblo 1.6 Mjet 105 Hp E5 Urban  hizmet aracı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile satılacaktır.
 
 1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı ÇILDIR / ARDAHAN                                                                                     
   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 311 2623-(0478) 311 2550
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : -
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2014 Model Fiat Doblo 1.6 Mjet 105 Hp E5 Urban
 
Yol Bilgisayarı
Merkezi Kilit
Uzaktan Kumanda
Abs
6 ileri vitesli
Sürücü Hava Yastığı
Yolcu Hava Yastığı
Klima(Analog)
Çift Sürgü Kapılı
16 İnç Çelik Jantlı
4 Cam Elektrikli
Elektrikli ve Isıtmalı Aynalar
 
 
 
3. İhalenin 
  a) İhale Yetkisi : Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İhale Komisyonu, Komisyon                        Olarak Yetkilidir.
  b ) Yapılacağı Yer  : Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı Binası , Kaymakamlık Toplantı Salonu.
                                     ÇILDIR / ARDAHAN
 c ) Tarihi - Saati  : 15/02/2017 Tarih ve 14:00 saat.
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Aday/istekli tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge
              4.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
  1. Gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
                4.1.4 İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) Teminata ilişkin geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
               4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
             4.1.6 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
               4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belge
              5. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
6- Yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde Komisyon, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a  maddesine göre ihaleyi yaparak sonuçlandıracaktır.
                7.  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ)  takvim günü olmalıdır.
8.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9. İhale dokümanı Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görülebilir ve 50,00  (Elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10-Vakfımız  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Ancak yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
                                                                       
 
İLANEN DUYURULUR
ÇILDIR İLÇESİ SYDV BAŞKANLIĞI
 
 
 
Bedirhan İMAMOĞLU
Kaymakam

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
İrtibat Telefonu: (0478) 311 25 00 - Faks: (0478)  311 20 59