TRT Haber Haberler

 
 T.C.
ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ DAP PROJESİ KAPSAMINDA SINIR TİCARET MERKEZİ YAPIM İŞİ
 
Ardahan İli Çıldır İlçesi Dap projesi kapsamında Sınır Ticaret Merkezi yapım işi için teklif usulü ile ihale edilecektir.
 1. İdarenin 
                 a ) Adresi  :  Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı ÇILDIR / ARDAHAN                                                                                     
                 b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 311 2100
                 c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : -
  2. İhale konusu yapım işinin 
                  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Projesinde Belirtilen Gençlik ve Kültür Merkezi yapım işi
                b ) Yapılacağı Yer                     : Çıldır Merkez
  c ) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır.  
                 d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.
                  e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   120 ( YÜZYİRMİ) gündür. 
3. İhalenin 
                 a) İhale Yetkisi : Çıldır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni İhale Komisyonu Olarak yetkilidir.
                b ) Yapılacağı Yer  : Çıldır Kaymakamlığı İlçe Hükümet Konağı Binası , Kaymakamlık Toplantı Salonu.
                                                  ÇILDIR / ARDAHAN
 c ) Tarihi - Saati  : 01/02/2017 Tarih ve saat 11:00 de
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Aday/istekli tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge
              4.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
               4.1.5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
               4.1.6 İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) Teminata ilişkin geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına  yatırıldığını gösteren makbuzlar.
            4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli  adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
             4.1.8 İsteklinin ortak girişim olması halinde,  şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.9 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            4.1.10 İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
              4.2.1 Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.           
             4.2.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi 
               
Yukarıda belirtilen  teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
CİNSİ                                                                                  ADEDİ                 
 
Damperli kamyon                                                                 1 adet                      
Exkavatör                                                                             1 adet
                                
İstekli yapı araçlarını kendi malı olmak ya da kiralamak suretiyle temin edebilir. İstekli yapı araçları için Yapı Araçları Taahhütnamesi verecektir.
 4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,
                   III. GRUP İŞLER
1. II.Grup işler
2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)
4. İl tipi idari binalar
5. Büyük cezaevler
6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)
7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
8. Araştırma binaları ve laboratuarlar
9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
10. Arşiv binalar
11. Banka binaları
12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri
14. Kaplıca ve şifa evleri
15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)
16. Aqua parklar
17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar
18. Otel ve moteller
19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),
gençlik merkezleri
20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)
21. Misafirhaneler
22. İbadethaneler (Dini yapılar)
23. Organize sanayi bölgeleri
24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler
25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri
26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar
27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,
28. İş hanları, ticari bürolar
29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri
30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları
31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)
        32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
 5. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
                6. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslim Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan )  takvim günü olmalıdır.
8.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9. İhale dokümanı Çıldır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.000,00 TL  ( İkibinlira ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.
    
İLANEN DUYURULUR
ÇILDIR İLÇESİ KHGB. BAŞKANLIĞI
 
Bedirhan İMAMOĞLU
Kaymakam
Birlik Ba

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
İrtibat Telefonu: (0478) 311 25 00 - Faks: (0478)  311 20 59